21 september 2021 - Rob Wieggers

Subsidieregeling (SUVIS) voor ventilatie en duurzame maatregelen van scholen.

 

Goed nieuws! Per 1 oktober 2021 is de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) weer open. Deze subsidieregeling is bedoeld om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren via ventilatie. Uniek aan deze subsidie is dat het te combineren is met duurzame maatregelen. Zo wordt de school gezond en toekomstbestendig.

In het kort, wat is de SUVIS ook alweer?

  • Het Rijk stelt 100 mln. euro extra beschikbaar voor een tweede ronde voor verbetering van ventilatie voor Scholen.

Samenvatting van de SUVIS-regeling

 

 

Corona proof en een frisse school

Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat en het onder controle houden van Corona. Met deze subsidie kan de school voldoen aan minimaal Frisse Scholen klasse C (voor bouwbesluit 2012) of anders klasse B. Dit is belangrijk voor de leerprestaties van leerlingen maar ook zeker noodzakelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor onze leerkrachten. Zie het volgende uitgebreide artikel over de CO2 niveaus in scholen.

 

Quote:

Bij Slim Opgewekt hebben ze alles in huis voor een SUVIS-aanvraag: een helder advies, waarin alle maatregelen opgenomen zijn met een duidelijke begroting en de besparingen. Eigen technici van Slim Opgewekt doen de opnames, hierdoor kunnen eventuele vragen snel beantwoord worden. Als er in het traject nog vragen opkomen dan zijn het eigen technici die de opname op school gedaan hebben, waardoor er snel een antwoord komt.

Er is voorkeur om met regionale partijen te werken, waarbij in de planning rekening wordt gehouden met het onderwijs. De begeleiding en oplevering van de werkzaamheden wordt ook weer door eigen mensen gedaan. Daarom hebben we nu al twee SUVIS-trajecten op ISOB-scholen in uitvoering staan. Als eerste stap in de verduurzaming hebben OBS Teun de Jager en OBS De Springschans in de zomervakantie LED-verlichting in het gebouw gekregen. Met de Educube, waarmee in de klas de lichtkleur geregeld kan worden; ze zijn er blij mee en als de energie-afrekening komt, nog veel meer.

We gaan nu verder met de andere maatregelen, waarbij de aanpak per school totaal verschillend is. Door de leeftijd van OBS Teun de Jager ligt de focus hier op het aanbrengen van WTW-balansventilatie, met na-isolatie van de schil; bij OBS De Springschans verbetert de ventilatie en maken we de school gasloos, door de cv te vervangen door een warmtepomp en met een bodembron. De hiervoor benodigde extra elektra wordt opgewekt door eigen pv-panelen op het dak. Mooie projecten, die onze gebouwen toekomstbestendig maken en een bijdrage levert aan een betere toekomst voor onze leerlingen, met dank aan de inzet van Slim Opgewekt.

Mariska Smit namens ISOB: Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs

 

Ventilatie als opstap naar aardgasvrije scholen

Ventilatie is belangrijk om een gezond en prettig binnenklimaat te creëren en kan helpen om scholen ‘corona-proof’ te maken, maar het biedt daarnaast kansen om een school aardgasvrij te maken. Het aanbrengen van een ventilatiesysteem kan effect hebben op het energieverbruik van het schoolgebouw. Wanneer de ventilatie als een los systeem wordt ingezet kan dit tot extra energieverbruik en -kosten leiden. Daarnaast kan het ventilatiesysteem juist ook een eerste stap naar een aardgasvrij gebouw zijn, door deze te combineren met een warmtepomp en/of Warmte- Koude-Opslag (WKO).

 

Koppelkansen benutten met SUVIS-regeling

In de subsidieregeling mogen ook duurzame maatregelen worden meegenomen zoals isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en ledverlichting. Deze veelal toekomstige uitgaven voor onderhoud en vervanging komen dus nu in aanmerking voor 30% subsidie, dit levert een gunstige business case op. De school wordt toekomstbestendig en kan tegelijkertijd aanzienlijke kosten besparen.

 

Routekaart Duurzame Scholen

Het behalen van de klimaatambities is nog duidelijker en acuter dan ooit tevoren, zo ondervinden we direct de gevolgen ervan door extreme overstromingen en droogte. Het behalen van de klimaatdoelen is een gezamenlijke opgave, zo heeft de PO-Raad, VO-Raad samen met de VNG de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs opgesteld, link. Hierin is duidelijk dat alle scholen CO2 neutraal moeten worden. De investeringen in duurzame maatregelen zullen tussen en komende periode moeten plaatsvinden. De subsidie biedt nu de kans om 30% van deze kosten gesubsidieerd te krijgen.

 

RES en Transitie Visie Warmte

Ook gemeenten zijn volop bezig met het behalen van de klimaatambities. Hiervoor wordt onder andere de RES (Regionale Energie Strategie) en Transitie Visie Warmte door gemeenten ingezet. Dit kan betekenen dat een school in de aardgasvrije wijk ligt, dan loont het om alvast de school aardgas vrij te maken in deze subsidie aanvraag.

 

De uitdaging: hoe dekken we resterende 70%?

De grote uitdaging blijft: hoe kunnen we de resterende 70% van de investeringskosten dekken? Hiervoor zijn een aantal strategieën mogelijk. Zo kan de combinatie met duurzame maatregelen gebruikt worden om een deel van de projectkosten uit de besparingen van de gas- en elektrarekening te dekken. Er zijn fondsen beschikbaar die in sommige gevallen deze investeringen vooraf financieren. Wij hebben hiervoor een aantal fondsen opgericht. Een andere dekkingsmogelijkheid is het naar voren halen van bepaalde onderhoudsmaatregelen waarmee bedragen uit de onderhoudsbudgetten voor 30% worden verhoogd. We hebben een aantal scholen geholpen om dit in beeld te brengen en te verwerken in de begroting. Afhankelijk van de budgetten in de IHP en eventuele duurzaamheidsinvesteringen voor Gemeenten en Provincies biedt dit ook een mogelijkheid om aanvullende dekking te organiseren. Voor ondersteuning of voorbeelden bij het invullen van 70% dekking kunt u contact met ons opnemen.

 

Het Budget

Het totale budget voor de regeling is verruimd naar € 200 mln. Dat betekent dat er in deze ronde 100 mln. extra beschikbaar wordt gesteld. De deadline voor inschrijving is 31 januari 2022. De eerste subsidieronde was echter al binnen vier maanden overschreden. Van de 100 mln. extra worden ook de aanvragen die na overschrijding zijn ingediend automatisch meegenomen. Dit zou kunnen betekenen dat de eerst al 15 mln. euro al direct wordt ingeschreven.

Het maximaal bedrag varieert van 150.000 tot wel 1.000.000 euro per school op basis van de leerlingaantallen.

 

 

Voorwaarden

  • Project bevat maatregelen die leiden tot betere luchtverversingscapaciteit (minimaal 6 dm3/s per persoon bij bouwjaar voor 1 april 2012, of 8,5 dm3/s per persoon bij bouwjaar na 1 april 2012) en betere CO2-concentratie (maximaal 1.200 ppm bij bouwjaar voor 1 april 2012 of 950 ppm bij bouwjaar na 1 april 2012).
  • Bouwactiviteiten moeten starten voor 31 augustus 2022 en voor uiterlijk 1 mei 2025 zijn afgerond.
  • Er moet een CO2-meting komen in iedere onderwijsruimte.
  • Er dient een energieregistratie- en bewakingssysteem te worden geïnstalleerd.
  • De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik beperken en de CO2-uitstoot.

Meer informatie over de SUVIS lees je hier.

 

Ondersteuning bij subsidieaanvraag, haalbaarheid en uitvoering

Wij ondersteunen bij de aanvraag SUVIS en de vervolgstappen, namelijk het financieel haalbaar maken en de daadwerkelijke uitvoering.

Werkzaamheden die onder de subsidieaanvraag vallen zijn onder andere: gegevens verzamelen, offertes opvragen, begroting opstellen, verklaring van de kwaliteit van de ventilatie verzorgen, overzicht van de duurzame maatregelen opstellen en een tijdsplanning maken van de werkzaamheden. Voor zowel de gemeente als de scholenstichting kost het tijd, geld en energie om dit voor te bereiden.

Gemeenten en Scholenstichtingen hebben vaak samen een financiële verantwoordelijkheid te nemen voor de kosten van ventilatie. De kostenverdeling leidt soms tot (te) lange discussies met het gevaar dat er helemaal niets gebeurt. Er zijn diverse voorbeelden en oplossingsrichtingen duidelijk geworden tijdens de eerste subsidieronde. Slim Opgewekt scholen helpen de partijen om tot een passende oplossing te komen. Wij hebben diverse aanvragen verzorgd waarbij er geen inzet van de gemeente nodig was, alleen een contactpersoon. Wij namen hier al het werk op ons.

De uitvoering van deze school specifieke maatregelen vragen om kennis van zaken. Wij nemen de uitvoering in opdracht van de school uit handen. Van werkvoorbereiding, opstellen gunningsleidraad tot begeleiden van de uitvoering en oplevering. Wij hebben in de eerste ronde diverse SUVIS-subsidies succesvol aangevraagd en we zijn met deze projecten nu in werkvoorbereiding en uitvoering.

SUVIS al aangevraagd, en nu?

Na het ‘succesvol’ aanvragen van de SUVIS, begint het echte werk. Welke exacte systemen zijn het beste geschikt? Hoe zorg je ervoor dat het ventilatiesysteem nu of in de toekomst uit te breiden is met een warmtepomp? Allemaal vragen die rijzen om de volgende stap naar succesvolle uitvoering te maken. We hebben diverse projecten begeleidt en scholen geholpen om toekomstbestendige en economische keuzen te maken. Meer weten; neem contact op met Elke@slimopgewekt.nl

 

 

 

Meer nieuws

SMDB Gasloos

57 meter de grond in voor energieopslag

door Rob Wieggers

Frisse scholen De afgelopen tijd is het belang van een goed binnenklimaat op scholen meer aan de orde gekomen.  Het...

Almelose scholen delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

Leerlingen van CSG Het Noordik en het Pius X College aan de Catharina van Renneslaan in Almelo waren vanochtend letterlijk...

Basisscholen Stichtingen Delta en PCBO delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

De Vlinder en De Akker zetten in op CO2-reductie van ruim 30.000 kg Dieren – Basisscholen De Akker en De Vlinder, van de stichtingen Delta en PCBO bundelen de krachten middels verduurzaming. De scholen zijn...

Basisschool Bernadette kiest voor duurzaamheid

door Slim Opgewekt

Loo – Basisschool Bernadette heeft niet alleen een flinke verbouwing ondergaan, maar koos ook direct voor duurzaamheid. Op het dak van...

Bernadetteschool bespaart voortaan jaarlijks ruim 57 ton CO2

door Slim Opgewekt

‘Verduurzamen wordt verduur-samen op de Bernadetteschool’    Naaldwijk – RKBS Bernadette is de eerste van drie basisscholen van de Westlandse Stichting...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

Bewustmaken is de eerste stap

door Slim Opgewekt

Een opruimrobot, een bal met een dynamo en hondenspeelgoed dat energie opwekt. Een greep uit de honderden creatieve toekomstwensen van...

Blokken stapelen voor de natuur

door Slim Opgewekt

Afgelopen zomer klopten de effecten van klimaatverandering bij Nederlanders letterlijk aan de deur: in Limburg liepen door overstromingen hele straten...

Brugklassers bewustmaken van eigen footprint

door Elke Stienissen

*De gebruikte test is van De Verborgen Impact. Teveel aardes ‘Ik gebruik wel 17 aardes!’ Roept 1 van de leerlingen...

Challenge jezelf op duurzaamheid

door Slim Opgewekt

Dat was ‘m dan, 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid. Terugkijkend hebben we het op deze dag niet...

De nieuwe salderingsregeling

door Rob Wieggers

De wijziging van de salderingsregeling is veelvuldig onderwerp in de gesprekken die onze initiatiefnemers voeren met bestuurders van scholen, sportverenigingen...

Dumava

De nieuwe subsidie voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed: DUMAVA

door Rob Wieggers

Nieuws rond de DUMAVA-subsidie: de definitieve regeling voor Duurzaam Maatschappelijk VAstgoed is bekend! De regeling is bedoeld om (bestaande) maatschappelijke...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw school?